Privacybeleid

TC Bocholtz doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC Bocholtz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat TC Bocholtz in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in het privacy beleid
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij de KNLTB
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen behalve de KNLTB
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op de rechten wil wijzen en de rechten wil respecteren.
Foto’s

Op de website zijn diverse foto’s van evenementen te zien. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van foto’s van uzelf of uw minderjarige kinderen, dan kunt u dit bij de secretaris kenbaar maken. De webmaster zal de betreffende foto(‘s) per ommegaande verwijderen. U hoeft geen reden op te geven aan de webmaster als het uzelf betreft of uw kinderen.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door TC Bocholtz verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– om u te informeren over tennisgerelateerde activiteiten
– om u incidenteel te vragen als vrijwilliger actief te zijn
– om u incidenteel te vragen om feedback over bepaalde activiteiten
– om u een factuur te kunnen sturen ten behoeve van contributie en/of tennislessen.

Bewaartermijn

TC Bocholtz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. TC Bocholtz verwijdert uw aanmeldgegevens voor activiteiten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van de betreffende activiteit. TC Bocholtz verwijdert uw lidmaatschapsgegevens binnen 1 jaar na opzegging van het lidmaatschap.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. TC Bocholtz wisselt uw persoonsgegevens uit met de KNLTB. Zonder uitwisseling van deze gegevens is een lidmaatschap niet mogelijk. Hoe met uw persoonsgegevens bij de KNLTB wordt omgegaan kunt u terugvinden in het privacy statement van de KNLTB.

Verder zal TC Bocholtz de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

TC Bocholtz verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. U verleent toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door uw minderjarige kind aan te melden bij TC Bocholtz.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Dan kunt u contact opnemen via secretaris@tc-bocholtz.nl.

De website www.tc-bocholtz.nl is eigendom van TC Bocholtz.